Tuyên úy

Tuyên úy : Paul Maurice LÂM THÁI SƠN email : paulmaurice844@gmail.com Tel : 07 50 37 17 48

samedi 13 juillet 2019

Lịch trình các thánh lễ năm 2019-2020


Lịch trình các thánh lễ năm 2019-2020

Cộng Đoàn Strasbourg

Địa chỉ : église Ste Bernadette – 35 rue de l’ill – 67000 Strasbourg

Chúa nhật 01/09/2019  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00


Chúa nhật 15/09/2019  : Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá  tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Chúa nhật 06/10/2019  :Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.   

Thứ sáu 01/11/2019 :  Lễ các Thánh Nam Nữ (la Toussaint)
                                     Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Chúa nhật 03/11/2019  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00
Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo với 3 Cộng Đoàn Strasbourg-Colmar- Moulhouse

Chúa nhật 01/12/2019  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00
                                            
Chiều thứ ba 24/12/2019 : Lễ Vọng Giáng Sinh (NOEL)
                                             Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 20 giờ 00

Chiều thứ ba 31/12/2019 : Thánh lễ Giao Thừa tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 18 giờ 30

Năm 2020

Chúa nhật 05/01/2020 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

                                      (Thứ bảy 25/01/2020 : mùng một TẾT Canh Tý)
Chúa nhật 02/02/2020 :  Thánh  lễ mừng Xuân tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00 

Chiều thứ tư 26/02/2020 : Lễ Tro - Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 20 giờ 00
                                          
Chúa nhật 01/03/2020  : Thánh  lễ  tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11giờ00
                                              
Chúa nhật 05/04/2020 :  Lễ Lá - Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Tuần Thánh 2020

Thứ năm 09/04/2020 : Thánh Lễ + nghi thức Rửa chân tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 20giờ00
Thứ sáu 10/04/2020 : 14giờ00  : nghe Cha sinh viên giảng phòng
                                 15giờ00  : Đàng Thánh Giá + nghi thức hôn Thánh Giá  + Bí tích hòa giải
Thứ bảy 11/04/2020 : Thánh Lễ vọng Phục Sinh tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 20 giờ00


Chúa nhật 03/05/2020 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ00

Thứ năm 21/05//2020 :  Lễ Thăng Thiên (Ascension) tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 11 giờ00

Chúa nhật 31/05//2020 :  Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (la Pentecôte)
9 giờ 30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ste Bernadette chung với họ đạo Pháp
11 giờ 00 : HỘI CHỢ XÓM LÀNG  tại  ESCALE - Robertsau

Chúa nhật 07/06/2020 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00
Chúa nhật 05/07/2020 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00


                                     Cộng Đoàn Colmar
 
                                               Địa chỉ : église St Paul – 3 rue de Prague – 68000 Colmar

Chúa nhật 15/09//2019 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  

Chúa nhật 20/10//2019 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  

Chúa nhật 17/11//2019 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  

Chúa nhật 15/12//2019 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  

Năm 2020

Chúa nhật 19/01//2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  

Chúa nhật 15/02/2020 : Thánh Lễ mừng Xuân tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 

Chúa nhật 15/03/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 

Chúa nhật 19/04/2020 : Thánh Lễ Phục Sinh tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00

Chúa nhật 17/05/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 

Chúa nhật 21/06/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ

                                          Cộng Đoàn Mulhouse

Địa chỉ : église St Luc - 46 A rue Albert Camus - 68200 Mulhouse Dornach

Chúa nhật 22/09//2019 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00  

Chúa nhật 27/10//2019 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00  

Chúa nhật 24/11//2019 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00  

Chúa nhật 22/12//2019 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00  

Năm 2020

Chúa nhật 26/01/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00

Chúa nhật 23/02/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00

Chúa nhật 22/03/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00

Chúa nhật 26/04/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00

Chúa nhật 24/05/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 

Chúa nhật 28/06/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00