Tuyên úy

Tuyên úy : Paul Maurice LÂM THÁI SƠN email : paulmaurice844@gmail.com Tel : 07 50 37 17 48

vendredi 31 août 2018

Sinh hoạt cộng đoàn

                                      

         Lịch trình các thánh lễ 

                             Cộng Đoàn Strasbourg
            Địa chỉ : église Ste Bernadette – 35 rue de l’ill – 67000 Strasbourg 

Chủ nhật 02/09/2018  :     Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Chủ nhật 23/09/2018  :   Lễ kính các Thánh tử đạo  VN vào lúc 11 giờ 15 tại nhà thờ Saint Luc

                                                     46 A rue Albert Camus 68200 Mulhouse Dornach

                                                     Sau thánh lễ có bữa cơm thân mật cho 3 cộng đoàn tại

                                                     Cercle St. Ulrich  số 8 rue de Large 68790 Morschwiller Le Bas

Chủ nhật 07/10/2018  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Thứ bảy 13/10/2018   : Lễ giổ cha cố Giuse Võ Quang Linh lúc 11 giờ tại Neukirch  

Chủ nhật 14/10/2018  : Lễ Kiều Dân ( Fête des Peuples). Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette kúc 10 giờ 30

Thứ năm 01/11/2018  :  Lễ các Thánh Nam Nữ ( La toussaint ) thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 

Chủ nhật 04/11/2018  :  Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Chủ nhật 02/12/2018 :   Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.

Thứ hai 24/12/2018   :  Vọng Giáng Sinh . Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 20 giờ.

Thứ hai 31/12/2018   : Lễ cuối năm . Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 18 giờ

                                   Cộng Đoàn Colmar
                Địa chỉ : église St Paul – 3 rue de Prague – 68000 Colmar

Chủ nhật 16/09/2018 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  

Chủ nhật 23/09/2018 : Lễ kính các Thánh tử đạoVN vào lúc 11 giờ 15 tại nhà thờ Saint Luc

                                  46 A rue Albert Camus 68200 Mulhouse Dornach

                                  Sau thánh lễ có bữa cơm thân mật cho 3 cộng đoàn tại

                                  Cercle St. Ulrich  số 8 rue de Large 68790 Morschwiller Le Bas

Chủ nhật 21/10/2018 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 
Chủ nhật 18/11/2018 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 
Chủ nhật 16/12/2018 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00

                               Cộng Đoàn Mulhouse
 Địa chỉ : église St Luc - 46 A rue Albert Camus - 68200 Mulhouse Dornach

Chủ nhật 23/09/2018  :  Lễ kính các Thánh tử đạo VN vào lúc 11 giờ 15 tại nhà thờ Saint Luc

                                          Sau thánh lễ có bữa cơm thân mật cho 3 cộng đoàn tại

                                         Cercle St. Ulrich  số 8 rue de Large 68790 Morschwiller Le Bas

 Chủ nhật 28/10/2018 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00

Chủ nhật 25/11/2018 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00

Thứ ba 25/12/2018 : Thánh Lễ NOEL tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00