Tuyên úy

Tuyên úy : Paul Maurice LÂM THÁI SƠN email : paulmaurice844@gmail.com Tel : 07 50 37 17 48

lundi 22 juin 2020

Lịch trình các thánh lễ năm 2020-2021Cộng Đoàn Strasbourg

                Địa chỉ : église Ste Bernadette – 35 rue de l’ill – 67000 Strasbourg

Chúa nhật 06/09/2020  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Chúa nhật 04/10/2020  :Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.   

Chúa nhật 01/11/2020 :  Lễ các Thánh Nam Nữ (la Toussaint) – tháng 11 cầu cho các linh hồn
                                     Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Chúa nhật 06/12/2020  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Chiều thứ năm 24/12/2020 : Lễ Vọng Giáng Sinh (NOEL)
                                             Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 20 giờ 00

Chiều thứ năm  31/12/2020 : Thánh lễ Giao Thừa tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 18 giờ 30


Năm 2021

Chúa nhật 03/01/2021 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

                                          
Chúa nhật 07/02/2021  :  Thánh  lễ mừng Xuân tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11giờ00 
                                          (Thứ sáu 12/02/2020 : mùng một  TẾT  Tân Sữu)

                                             
 Chiều thứ tư 17/02/2021 : Lễ Tro - Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 20 giờ 00

Chúa nhật 07/03/2021 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00


Tuần Thánh 2020

 Chúa nhật 28/03/2021 :  Lễ Lá - Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Thứ năm 01/04/2021 : Thánh Lễ + nghi thức Rửa chân tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 20giờ00

Thứ sáu 02/04/2021 : 14giờ00  : nghe Cha sinh viên giảng phòng
                                 15giờ00  : Đàng Thánh Giá + nghi thức hôn Thánh Giá  + Bí tích hòa giải

Thứ bảy 03/04/2021 : Thánh Lễ vọng Phục Sinh tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 20 giờ00


Chúa nhật 02/05/2021 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ00

Thứ năm 13/05//2021 :  Lễ Thăng Thiên (Ascension) tại nhà thờ Ste Bernadette lúc 11 giờ00

Chúa nhật 23/05//2021 :  Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống (la Pentecôte)
9 giờ 30 : Thánh Lễ tại nhà thờ Ste Bernadette chung với họ đạo Pháp

11 giờ 00 : HỘI CHỢ XÓM LÀNG  tại  ESCALE - Robertsau

Chúa nhật 06/06/2021 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Chúa nhật 04/07/2021 :  Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00


Chúa nhật 05/09/2021  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Chúa nhật 03/10/2021  :Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.   

Chúa nhật  24/10/2021 : Lễ kính các Thánh Tử Đạo VN  (chung với 3 Cộng Đoàn)
                                         Thánh Lễ  lúc 10gio30  tại nhà thờ St Luc ở Mulhouse

Thứ hai  01/11/2020 :  Lễ các Thánh Nam Nữ (la Toussaint) – tháng 11 cầu cho các linh hồn
                                     Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Chúa nhật 07/11/2021  :Thánh  lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ.   

Chúa nhật 05/12/2021  : Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 11 giờ 00

Chiều thứ sáu 24/12/2021 : Lễ Vọng Giáng Sinh (NOEL)
                                             Thánh lễ tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 20 giờ 00

Chiều thứ sáu  31/12/2021 : Thánh lễ Giao Thừa tại nhà thờ Ste. Bernadette lúc 18 giờ 30

 Cộng Đoàn Colmar

  Địa chỉ : église St Paul – 3 rue de Prague – 68000 Colmar
Chúa nhật 20/09/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  

Chúa nhật 18/10/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  

Chúa nhật 15/11/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  

Chúa nhật 20/12/2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  

Năm 2021

Chúa nhật 17/01/2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00  

Chúa nhật 21/02/2021 : Thánh Lễ mừng Xuân tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 

Chúa nhật 21/03/2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 

Chúa nhật 18/04/2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00

Chúa nhật 16/05/2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 

Chúa nhật 23/05/2021 : Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Thánh Lễ tại nhà thờ Ste Bernadette - Strasbourg lúc 10gio30… sau Lễ : Hội Chợ Xóm Làng

Chúa nhật 20/06/2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00

Chúa nhật 17/10/2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00

Chúa nhật  24/10/2021 : Lễ kính các Thánh Tử Đạo VN  (chung với 3 Cộng Đoàn)
                                         Thánh Lễ  lúc 10gio30  tại nhà thờ St Luc ở Mulhouse

Chúa nhật 21/11/2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00 

Chúa nhật 19/12/2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00

Cộng Đoàn Mulhouse

Địa chỉ : église St Luc - 46 A rue Albert Camus - 68200 Mulhouse Dornach

Chúa nhật 27/09//2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00  

Chúa nhật 25/10//2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00  

Chúa nhật 22/11//2020 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00  

Thứ sáu 25/12//2020 : Thánh Lễ NOEL tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00  

Năm 2021

Chúa nhật 24/01/2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00

Chúa nhật 28/02/2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00

Chúa nhật 28/03/2021 : Lễ Lá – Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00

Chúa nhật 25/04/2021 : Thánh Lễ  tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00

Chúa nhật 23/05/2021 : Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
Thánh Lễ tại nhà thờ Ste Bernadette - Strasbourg lúc 10gio30… sau Lễ : Hội Chợ Xóm Làng

Chúa nhật 27/06/2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Paul lúc 15giờ00


Chúa nhật 26/09//2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00  

Chúa nhật  24/10/2021 : Lễ kính các Thánh Tử Đạo VN  (chung với 3 Cộng Đoàn)
                                         Thánh Lễ  lúc 10gio30  tại nhà thờ St Luc ở Mulhouse


Chúa nhật 28/11//2021 : Thánh Lễ tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00  

Thứ bảy 25/12//2021 : Thánh Lễ NOEL tại nhà thờ St Luc lúc 15giờ00