Tuyên úy

Tuyên úy : Paul Maurice LÂM THÁI SƠN email : paulmaurice844@gmail.com Tel : 07 50 37 17 48

dimanche 6 janvier 2019

Ý lễ xin trong tháng 01/2019
                          Cộng Đoàn Strasbourg


1-    Nhóm Phụng  Vụ xin Lễ cầu cho linh hồn Maria Đinh Thị Ngọc (chị của Chị Loan)
2-    Gia Đình Anh Chị Đường-Lan xin Lễ cầu cho lh Maria Đinh Thị Ngọc, lh Phaolô Trần Độ, Lễ cầu cho các linh hồn mồ côi,  Lễ cầu bình an cho gia đình Nội Ngoại và Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ
3-    AC Nguyễn Xuân Thảo xin Lễ cầu cho các linh hồn mồ côi
4-    GĐ Âu Appavou Charline xin Lễ cầu cho lh Âu Appavou Joseph Saly và Âu Appavou Maria Thị Thơm
5-    GĐ AC Linh Nam xin Lễ cầu bình an cho gia đình
6-    AC Mai Điệp xin Lễ tạ ơn Chúa và cầu cho lh Maria Lê thị Ngọt
7-    AC Chí Hằng xin Lễ cầu bình an cho gia đình trong Năm Mới
8-    AC Nguyệt Kiệm xin Lễ cầu cho 2 lh Phanxicô Xavie Hoàng văn Hiếu và Stêphanô Đặng văn Linh
9-    AC Tuấn Nghĩa xin Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình
10-  AC Cần Hà xin Lễ cầu cho các linh hồn Phaolô và Giuse
11- AC An Yến xin Lễ cầu bình an cho gia đình
12- AC Tâm Sương xin Lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và Lễ cầu bình an cho gia đình
13- AC Nam Hương xin Lễ cầu bình an cho gia đình Nội Ngoại
14- Chị Loan và các con xin Lễ cầu cho lh Maria Đinh thị Ngọc
15-  AC Diễm Danh xin Lễ cầu cho lh  Phaolo Trần Độ
16-  AC Hoàng Phương xin Lễ Giỗ 1 năm cầu cho lh Maria Lê thị Ngọt
17- Chị Thoa xin Lễ cầu bình an cho gia đình, Lễ cầu cho các linh hồn đã qua đời trong gia đình và các lh mồ côi
18-  GĐ Bác Hòe xin Lễ cầu cho lh Maria Đinh thị Ngọc, lh Đaminh Nguyễn văn Hòe, Đaminh Nguyễn văn Hoàn và Maria Nguyễn thị Đào
19- Gia đình Minh-Gấm xin Lễ cầu cho  linh hồn Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Hiếu
20-  AC Xuyến Nhân xin Lễ cầu bình an cho Năm Mới